Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 166/XXXIII/2001

Uchwała Nr 166/XXXIII/2001

Rady Gminy i Miasta Żychlin

Z dnia 6 lutego 2001r.

 

w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 zmiany:  Dz. U. Nr. 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 743 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95 poz. 1041) oraz art. 13 ust. 1 i 2 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1997 r., zmiany: Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 101, poz. 1178; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Gminy i Miasta Żychlin uchwala, co następuje:

§1.

Nadaje się Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Traci moc załącznik do uchwały Nr 84/XVII/ 95 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 29 września 1995 roku w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w Miejsko-Gminna Bibliotekę Publiczną im. M. Kownackiej w Żychlinie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                           

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta                         mgr Roman Ostasz

 

 

Statut Miejsko – Gminnej Biblioteki

Publicznej im. Marii Kownackiej

w Żychlinie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały Nr 166/XXXIII/2001 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 6 lutego 2001 r.

§ 2

 

Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z późniejszymi zmianami.
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach Dz. U. z 1997 r. Nr 106 poz. 668 z późniejszymi  zmianami.
 3. Niniejszego Statutu.

§ 3

 

 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Żychlin: Biblioteka funkcjonuje w obiekcie przy ul. Narutowicza 26.
 2. Terenem działania Biblioteki jest teren Miasta i Gminy Żychlin.
 3. Biblioteka może również działać na terenie województwa łódzkiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.
 4. Organizatorem Biblioteki jest Gmina i Miasto Żychlin.
 5. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 4

Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 5

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Gminy i Miasta Żychlin.

§ 6

Biblioteka korzysta z merytorycznej pomocy Powiatowej  i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Kutnie.

§ 7

 

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

 

RODZIAŁ II

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

§ 8

Celem Biblioteki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocję kultury lokalnej w kraju.

§ 9

 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu.
 2. Obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym  zakresie.
 3. Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo – badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i  instrukcyjno – metodycznej.
 4. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
 5. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów i innym.
 6. Popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez:

organizację wystaw, koncertów, odczytów, spotkań autorskich, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.

 1. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi z zakresie lepszego zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców Gminy i Miasta.
 2. Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo – rekreacyjnej.

 § 10

Biblioteka przy wykonywaniu zadań współpracuje z kołami przyjaciół Biblioteki, towarzystwami  i fundacjami.

§ 11

Biblioteka jest wielodziałowa i posiada następujące działy działalności podstawowej:

 1. Wypożyczalnia dla Dorosłych, Filia nr 1 w Żychlinie, Filia nr 2 w Grzybowie.
 2. Oddział dla Dzieci i Młodzieży.
 3. Dział gromadzenia.
 4. Dział Informacyjno – Bibliograficzny, Zbiorów Audiowizualnych: Czytelnia.

§ 12

Poza wymienionymi w § 11 działami działalności podstawowej w Bibliotece funkcjonuje Dział Administracyjno – Gospodarczy, który obsługuje działalność administracyjną, gospodarczą i techniczną instytucji. Samodzielnym stanowiskiem pracy w tym dziale jest stanowisko Głównego Księgowego, który kieruje działalnością księgowo – finansową instytucji i ponosi współodpowiedzialność za gospodarowanie finansami.

§ 13

Prowadzenie gospodarki księgowo – finansowej należy do obowiązku Głównego Księgowego, którego zatwierdza Dyrektor Biblioteki i z którym nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy.

§ 14

Schemat organizacyjny Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej określa & 11

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

§ 15

 

 1. Pracą Biblioteki kieruje Dyrektor, który zarządza i reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy i Miasta.
 3. Zwierzchnikiem Dyrektora jest Burmistrz Gminy i Miasta Żychlin.
 4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy i finansów, a w szczególności za prawidłowe wykonywanie zadań wynikających ze Statutu oraz zakresu obowiązków i czynności wg jednoosobowego kierownictwa.
 5. Dyrektor jest wykonawcą budżetu finansowego Biblioteki. Jest bezpośrednim przełożonym pracowników Biblioteki. Kieruje jednoosobowo i wydaje:
 • zarządzenia wewnętrzne,
 • wytyczne do działalności jednostek podporządkowanych,
 • polecenia służbowe.

§ 16

 

 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Zarządu Miasta oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń działających w instytucji.
 2. Za zgodą Rady Miasta i Gminy Biblioteka może powoływać swoje oddziały.

§ 17

 

 1. Wynagrodzenia pracowników ustalane są na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie.
 2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk określonych w Regulaminie Wynagrodzeń.

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 18

 

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 2 niniejszego statutu.
 2. Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowej organizatora, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.
 3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 19

 

 1. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem rocznej  dotacji ustalonej przez organizatora na działalność instytucji.

§ 20

Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z dotacji budżetowej oraz środków otrzymanych z innych źródeł.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

 1. Statut nadaje Rada Gminy i Miasta.
 2. Wszystkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy i Miasta                   

                                                                                                                              mgr Roman Ostasz

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała Nr 166.doc (DOC, 52KB) 2017-03-15 22:07:12 169 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Andrzejewska 15-03-2017 22:07:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Andrzejewska 15-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Ewa Andrzejewska 15-03-2017 23:16:32